พุงยื่นทำไงดี

ไขมันที่สะสมในร่างกายจะแตกตัวเป็นกรดไขมันอิสระเข้าสู่ตับ มีผลให้อินซูลินออกฤทธิ์ได้ไม่ดี
นำไปสู่การเกิดหลอดเลือดอุดตันเร็วขึ้น จึงมีภาวะเสี่ยงต่อโรคอัมพฤกษ์อัมพาต สาเหตุทั้งหมด
มาจาก “ภาวะอ้วนลงพุง”

แพทย์หญิง ชนันภรณ์ วิพุธศิริ อายุรแพทย์ด้านต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม โรงพยาบาลกรุงเทพ
พูดถึงอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะอ้วน อาจเกิดมาจากโรคที่มีสาเหตุ เช่น ไทรอยด์ทำงานต่ำ
การรับประทานยาสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของสารสเตียรอยด์เป็นประจำ
โรคที่ฮอร์โมนการเจริญเติบโตทำงานต่ำก็เป็นสาเหตุทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้เหมือนกัน นอก
เหนือจากการรับประทานอาหารแบบผิดๆ และขาดการออกกำลังกาย

คุณหมอแนะนำถึงการชี้วัดความอ้วนนั้นจะดูที่ดัชนีมวลกายซึ่งคนเอเชียมีน้ำหนักเกินดัชนีมวล
กายมากกว่าหรือเท่ากับ 23 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ในปัจจุบันยังสามารถใช้วิธีเจาะเลือดตรวจ
ไขมัน และใช้เครื่องมือที่ทันสมัยอย่างเครื่อง Bioelectrical Impedance Analysis
เข้ามาช่วยชี้วัดระดับร้อยละของไขมันในร่างกายและประเมินกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกายได้

ทั้งนี้ คุณหมอได้แนะนำให้เริ่มต้นตั้งแต่การปรับเปลี่ยนวิธีคิด คือมีความตั้งใจและมุ่งมั่นจริงที่จะ
ลดน้ำหนัก ลดรอบเอว สร้างความคิดที่ดีอาจเริ่มต้นจากการหาแรงบันดาลใจให้กับตัวเอง

เช่น ถ้าเราสามารถลดน้ำหนักได้ก็จะลดเอวได้ ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นไปได้ของน้ำหนักที่จะลด
โดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพ ควรลดประมาณ 5-7% ของน้ำหนัก
ตัว เมื่อเริ่มลดน้ำหนัก เช่นน้ำหนัก 70 กิโลกรัม ควรลดประมาณ 3.5-5 กิโลกรัม โดยอัตรการ
ลดน้ำหนักที่เหมาะสมคือ สัปดาห์ละ 1/2 กิโลกรัม ถึง 1 กิโลกรัม

ควรควบคุมปริมาณแคลอรี่ที่ได้จากอาหารให้ลดลง โดยทั่วไป วันละ 1,200 กิโลแคลอรี สำหรับ
เพศหญิง และวันละ 1,500 กิโลแคลิรีสำหรับเพศชาย พยายามรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

สิ่งสำคัญคือ ควรพยายามรักษาน้ำหนักที่ลดลงแล้วให้คงที่ หรือเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด โดยเพิ่มการ
ออกกำลังกายให้มีความหนักเพิ่มขึ้น พยายามรับประทานผักและโปรตีนเพิ่มขึ้น ลดอาหารที่มี
คาร์โบไฮเดรตและไขมันสูง หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ น้ำอัดลม ใช้สารให้
ความหวานแทนน้ำตาลในการปรุงอาหาร

ควรออกกำลังกายเป็นประจำ 30-60 นาทีต่อวัน โดยวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสม ประกอบ
ด้วยการออกกำลังกายแบบแอโรบิค 5 ครั้งต้อสัปดาห์ ได้แก่ การวิ่ง การว่ายน้ำ หรือการปั่น
จักรยานและเพิ่มการออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านอีก 2 ครั้งต่อสัปดาห์ การออกกำลังกาย
เพียงอย่างเดียว โดยไม่ควบคุมอาหารก็ไม่ทำให้น้ำหนักลดลงได้ ฉะนั้นเราควรทำทั้ง 2 อย่าง
ควบคู่กันไป

พุงยื่น ตายเร็ว